Všeobecné obchodné podmienky

1)  Úvodné ustanovenia

Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim –  spoločnosťou PECECKO s. r. o. so sídlom Ľ. Fullu 1988/12, 960 01 Zvolen, IČO: 53 352 602, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 39848/S (ďalej len ako „spoločnosť PECECKO“) a kupujúcim, ktorý je podnikateľom alebo spotrebiteľom (ďalej len ako „kupujúci“).

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy spoločnosti PECECKO so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v aktuálne účinnom znení ako aj súvisiacimi predpismi, najmä, avšak nielen, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru ale PECECKO bo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Podnikateľom je každá osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov vrátane výkonu poľnohospodárskej výroby, a to okrem fyzických osôb, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že sa na neho vzťahujú ustanovenia týchto Podmienok určené pre podnikateľov.

Právne vzťahy spoločnosti PECECKO s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Podmienkami ani zmluvou medzi spoločnosťou PECECKO a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými relevantnými predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Podmienkami a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

2) Kúpa tovaru

 1. Vznik zmluvného vzťahu

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ponuka na kúpu tovaru spoločnosťou PECECKO na jej internetovej stránke je výzvou na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky s určeným obsahom kupujúcim spotrebiteľom, a kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky spoločnosťou PECECKO. Toto prijatie spoločnosťou PECECKO taktiež obsahuje odkaz na dohodnutý obsah zmluvy, aktuálne znenie Podmienok a reklamačného poriadku spoločnosti PECECKO. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len písomnou dohodou strán (vrátane dohody prostredníctvom e-mailov) alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu spoločnosti PECECKO kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát spoločnosť PECECKO nezodpovedá.

Uzavretá zmluva je spoločnosťou PECECKO uchovávaná počas nevyhnutnej doby podľa zákona, a to za účelom jej úspešného splnenia, pričom nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto Podmienky sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti PECECKO, pričom ich aktuálna verzia je zasielaná kupujúcemu pri potvrdení objednávky, najmä z dôvodu jej prístupnosti a reprodukovateľnosti zo strany kupujúceho.

 1. Objednávka

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.renewpc.sk

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy zanikne zmluva medzi spoločnosťou PECECKO a kupujúcim, a to s účinkami, akoby ani nevznikla, za týchto rozväzovacích podmienok:
a) spoločnosť PECECKO  zistí, že kupujúci si objednal tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému spoločnosti PECECKO, pričom kúpna zmluva takto zaniká okamihom informovania kupujúceho o takejto skutočnosti spoločnosťou PECECKO;
b) spoločnosť PECECKO  zistí zneužitie osobných údajov, zneužitie platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, pričom kúpna zmluva takto zaniká okamihom informovania kupujúceho o takejto skutočnosti spoločnosťou PECECKO.
Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemá kúpna zmluva právne následky.

Objednávky cez internet je možné uskutočniť nepretržite.
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci spoločnosť PECECKO nezodpovedá za nedodržanie dohodnutej doby objednávok.
O dobe objednávok pre vybrané dni pracovného pokoja budú zákazníci informovaní na stránkach www.it-computers.sk
C. Dodanie tovaru

Spoločnosť PECECKO kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, poskytne digitálny obsah či licenciu, ktorá je predmetom kúpy a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci, prípadne aj licenciu k nej, a to v súlade so zmluvou. Kupujúci musí vec či digitálny obsah riadne prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Za odovzdanie veci sa tiež považuje, keď spoločnosť PECECKO umožní kupujúcemu nakladať s vecou, resp. digitálnym obsahom v mieste plnenia, čo kupujúcemu aj včas oznámi.

Spoločnosť PECECKO odovzdá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti a prevedení, a to v dohodnutom balení, inak v balení obvyklom, vždy však v balení potrebnom pre riadne zachovanie a ochranu veci. Kupujúci podnikateľ nemusí obdržať od spoločnosti PECECKO návod na použitie v slovenskom jazyku, ak ním spoločnosť PECECKO nedisponuje.

Kvôli prevencii pred vznikom škôd kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť PECECKO môže dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 2000,- Eur vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Bezodkladne potom, čo kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, spoločnosť PECECKO tovar dodá v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci môže používať digitálny obsah kúpený u spoločnosti PECECKO len spôsobom súladným s Podmienkami, s právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného digitálneho obsahu (napr. licenčná zmluva pre koncového užívateľa), v opačnom prípade je kupujúci povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody a berie na vedomie možné riziko aj trestnoprávnych následkov. Oprávnený spôsob používania digitálneho obsahu najmä zahŕňa zákaz kopírovať či inak rozmnožovať kúpený digitálny obsah, zákaz zhotovovať z neho prepisy, diely a zákaz s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného digitálneho obsahu. Prístup k digitálnemu obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol digitálny obsah získaný protiprávne.

Kupujúci môže digitálny obsah používať iba pre svoju osobnú potrebu, nie na dosiahnutie priameho alebo nepriameho komerčného prospechu, ibaže mu opak dovoľujú konkrétne licenčné podmienky k digitálnemu obsahu.

3) Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny sú zmluvné v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v aktuálne účinnom znení. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny tovaru sú konečné, čiže sú uvedené vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, avšak to sa netýka prípadných poplatkov za služby a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho z konkrétnych možností v objednávkovom formulári na stránkach spoločnosti PECECKO.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena je takou cenou tovaru, ktorú spoločnosť PECECKO ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových akcií či iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom ako pôvodná cena bude použitá vždy cena tovaru, ktorá lepšie zodpovedá cenám daného výrobku na trhu.

Spoločnosť PECECKO akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a.    v hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke
b.    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
c.    vopred uhradením predbežnej faktúry

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

4) Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy spoločnosti PECECKO. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta spoločnosti PECECKO.
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti PECECKO.

Odstúpenie a tovar je potrebné zaslať na adresu:
PECECKO s.r.o.
V.P. Tótha 17, 960 01 Zvolen

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže spoločnosť PECECKO požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, spoločnosť PECECKO odporúča pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu spoločnosti PECECKO spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (čo ale nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru spoločnosti PECECKO, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený spoločnosťou PECECKO. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady spoločnosti PECECKO späť. Spoločnosť PECECKO je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

5) Dodacie podmienky a záruka

 1. Spôsoby dodania
  Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
  •    osobný odber
  •    zasielanie prepravnou službou UPS

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti.
V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému spoločnosť PECECKO nezodpovedá Spoločnosť PECECKO za oneskorené dodanie tovaru.
B. Ustanovenia o prehliadke tovaru
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval stav tovaru (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že balenie je napr. neúplné alebo poškodené. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od spoločnosti PECECKO prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v dodacom liste, resp. inom doklade na tento účel určenom spoločnosťou PECECKO.

 1. Reklamácie
  Neúplný alebo poškodený tovar je nutné okamžite oznámiť v Mieste dodania, spísať s povereným pracovníkom  spoločnosti PECECKO reklamačný protokol a tento bez zbytočného odkladu odovzdať spoločnosti PECECKO. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však spoločnosti PECECKO možnosť preukázať, že tovar nebol dodaný v rozpore s kúpnou zmluvou.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti PECECKO a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

6) Záverečné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument „Inštrukcie k nákupu“, a že s nimi súhlasí, a to v znení účinnom v okamihu odoslania objednávky. Kópiu Podmienok dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke spoločnosti PECECKO, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, reklamných a iných log či patentov spoločnosti PECECKO alebo iných podnikateľov, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou vrátane licenčnej zmluvy dohodnuté inak.

Riešenie prípadných sporov medzi spoločnosťou PECECKO  a kupujúcim odporúča spoločnosť PECECKO najskôr vzájomnou komunikáciou kupujúceho a spoločnosti PECECKO využitím kontaktu na internetovej stránke spoločnosti PECECKO, inak je možné mimosúdne riešenie aj prostredníctvom oprávnených organizácii, napr. Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo mediačnej platformy Európskej únie.
Tieto Podmienky sú platné a účinné od 14.10.2016. Spoločnosť PECECKO môže zmeniť Podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Formulár odstúpenie od zmluvy: tu

Reklamačný formulár: tu

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti PECECKO s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke :https://renewpc.sk/povinnost-ochrany-ochrany-osobnych-udajov/